© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in,  est ut dolor eu eiusmod lorem 2013
“Pariatur non nulla culpa excepteur ut ut duis qui. Voluptate quis nisi adipisicing sunt exercitation. Pariatur ut, ad occaecat ex in elit.” Joe Bloggs
Copyright © Jos Broekhuis CNC Machine Service
Desigend by JBCNC
Jos Broekhuis CNC Machine Service is lid van de Koninklijke metaaluni. De algemene voorwaarden van de Koninklijke metaaluni vindt U in PDF formaat door op de link hieronder te klikken of hieronder te lezen. Koninklijke metaaluni voorwaarden. METAALUNIEVOORWAARDEN   Algemene   leverings-   en   betalingsvoorwaarden   uitgegeven   door   de   Koninklijke   Metaalunie      (Nederlandse   organisatie   van   ondernemers   in   het midden-   en   kleinbedrijf   in   de   metaal)      aangeduid   als   METAALUNIEVOORWAARDEN   voorheen   als   SMECOMAVOORWAARDEN,   gedeponeerd   ter griffie   van   de   rechtbank   te   Rotterdam   op   1   januari   2008.   Uitgave   van   de   Koninklijke   Metaalunie,   Postbus   2600,   3430   GA   Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie   Artikel 1: Toepasselijkheid   1.1.   Deze   voorwaarden   zijn   van   toepassing   op   alle   aanbiedingen   die   leden   van   de   Koninklijke   Metaalunie   doen,   op   alle   overeenkomsten   die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.2.   De   aanbieder/leverancier   is   het   Metaalunielid   dat   deze   voorwaarden   gebruikt.   Deze   wordt   aangeduid   als   opdrachtnemer.   De   wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. 1.3.   De   aanbieder/leverancier   is   het   Metaalunielid   dat   deze   voorwaarden   gebruikt.   Deze   wordt   aangeduid   als   opdrachtnemer.   De   wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. 1.4.   Bij   strijd   tussen   de   inhoud   van   de   tussen   opdrachtgever   en   opdrachtnemer   gesloten   overeenkomst   en   deze   algemene   voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.   Artikel 2: Aanbiedingen     2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 2.2.   Als   opdrachtgever   aan   opdrachtnemer   gegevens,   tekeningen   enz.   verstrekt,   mag   opdrachtnemer   uitgaan   van   de   juistheid   hiervan   en   zal hij zijn aanbieding hierop baseren.    2.3.   De   in   de   aanbieding   genoemde   prijzen   zijn   gebaseerd   op   levering   af   fabriek,   “ex   works”,   conform   Incoterms   2000.   De   prijzen   zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.    2.4.   Als   zijn   aanbieding   niet   wordt   aanvaard,   heeft   opdrachtnemer   het   recht   alle   kosten   die   hij   heeft   moeten   maken   om   zijn   aanbieding   te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.    Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom     3.1.   Tenzij   schriftelijk   anders   is   overeengekomen,   behoudt   opdrachtnemer   de   auteursrechten   en   alle   rechten   van   industriële   eigendom   op   de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.   3.2.   De   rechten   op   de   in   lid   1   genoemde   gegevens   blijven   eigendom   van   opdrachtnemer   ongeacht   of   aan   opdrachtgever   voor   de vervaardiging   ervan   kosten   in   rekening   zijn   gebracht.   Deze   gegevens   mogen   zonder   voorafgaande   uitdrukkelijke   schriftelijke   toestemming van   opdrachtnemer   niet   worden   gekopieerd,   gebruikt   of   aan   derden   getoond.   Opdrachtgever   is   aan   opdrachtnemer   per   overtreding   van   deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.   3.3.   Opdrachtgever   moet   de   aan   hem   verstrekte   gegevens   als   bedoeld   in   lid   1   op   eerste   verzoek   binnen   de   door   opdrachtnemer   gestelde termijn   retourneren.   Bij   overtreding   van   deze   bepaling   is   opdrachtgever   aan   opdrachtnemer   een   boete   verschuldigd   van   €   1.000   per   dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.   Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen     4.1.   Opdrachtgever   kan   geen   rechten   ontlenen   aan   adviezen   en   informatie   die   hij   van   opdrachtnemer   krijgt   als   deze   geen   directe   betrekking hebben op de opdracht.   4.2.   Opdrachtgever   is   verantwoordelijk   voor   de   door   of   namens   hem   gemaakte   tekeningen,   berekeningen,   ontwerpen   en   voor   de   functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.   4.3.    Opdrachtgever    vrijwaart    opdrachtnemer    voor    elke    aanspraak    van    derden    met    betrekking    tot    het    gebruik    van    door    of    namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.   4.4.   Opdrachtgever   mag   de   materialen   die   opdrachtnemer   wil   gebruiken   vóórdat   deze   worden   verwerkt   voor   eigen   rekening   (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.   Artikel 5: Levertijd   5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.    5.2.   Bij   de   vaststelling   van   de   levertijd   en/of   uitvoeringsperiode   gaat   opdrachtnemer   er   van   uit   dat   hij   de   opdracht   kan   uitvoeren   onder   de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.   5.3.   De   levertijd   en/of   uitvoeringsperiode   gaat   pas   in   wanneer   over   alle   commerciële   en   technische   details   overeenstemming   is   bereikt,   alle noodzakelijke    gegevens,    definitieve,    goedgekeurde    tekeningen    enz.    in    het    bezit    zijn    van    opdrachtnemer,    de    overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.    5.4.    a.    Als    er    sprake    is    van    andere    omstandigheden    dan    die    welke    opdrachtnemer    bekend    waren    toen    hij    de    levertijd    en/of uitvoeringsperiode   vaststelde,   kan   opdrachtnemer   de   levertijd   en/of   uitvoeringsperiode   verlengen   met   de   tijd   nodig   om   de   opdracht   onder deze   omstandigheden   uit   te   voeren.   Als   de   werkzaamheden   niet   in   de   planning   van   opdrachtnemer   kunnen   worden   ingepast,   zullen   deze worden   uitgevoerd   zodra   zijn   planning   dit   toelaat.      b.   Als   er   sprake   is   van   meerwerk   wordt   de   levertijd   en/of   uitvoeringsperiode   verlengd   met de   tijd   nodig   om   de   materialen   en   onderdelen   daarvoor   te   (laten)   leveren   en   om   het   meerwerk   te   verrichten.   Als   het   meerwerk   niet   in   de planning   van   opdrachtnemer   kan   worden   ingepast,   zullen   de   werkzaamheden   worden   uitgevoerd   zodra   de   planning   dit   toelaat.      c.   Als   er sprake   is   van   opschorting   van   verplichtingen   door   opdrachtnemer   worden   de   levertijd   en/of   uitvoeringsperiode   verlengd   met   de   duur   van   de opschorting.   Als   voortzetting   van   de   werkzaamheden   niet   in   de   planning   van   opdrachtnemer   kan   worden   ingepast,   zullen   de   werkzaamheden worden   uitgevoerd   zodra   de   planning   dit   toelaat.   d.   Als   er   sprake   is   van   onwerkbaar   weer   wordt   de   levertijd   en/of   uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.   5.5.   Overschrijding   van   de   overeengekomen   levertijd   en/of   uitvoeringsperiode   geeft   in   geen   geval   recht   op   schadevergoeding,   tenzij   dit schriftelijk is overeengekomen.   Artikel 6: Risico-overgang     6.1.   Levering   vindt   plaats   af   fabriek,   “ex   works”,   conform   Incoterms   2000;   het   risico   van   de   zaak   gaat   over   op   het   moment   dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.   6.2.   Ongeacht   het   bepaalde   in   het   vorige   lid   kunnen   opdrachtgever   en   opdrachtnemer   overeenkomen   dat   opdrachtnemer   voor   het   transport zorgt.   Het   risico   van   opslag,   laden,   transport   en   lossen   rust   ook   in   dat   geval   op   opdrachtgever.   Opdrachtgever   kan   zich   tegen   deze   risico’s verzekeren.   6.3.   Als   sprake   is   van   inruil   en   opdrachtgever   in   afwachting   van   aflevering   van   de   nieuwe   zaak   de   in   te   ruilen   zaak   blijft   gebruiken,   blijft   het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.   Artikel 7: Prijswijziging     7.1.    Een    stijging    van    kostprijsbepalende    factoren    ontstaan    na    het    sluiten    van    de    overeenkomst    mag    door    opdrachtnemer    worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.    7.2.   Opdrachtgever   is   gehouden   de   prijsstijging   zoals   bedoeld   in   lid   1   te   voldoen   tegelijk   met   betaling   van   de   hoofdsom   of   de   eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.   7.3.   Als   er   goederen   door   opdrachtgever   worden   aangeleverd   en   opdrachtnemer   bereid   is   deze   te   gebruiken,   mag   opdrachtnemer   maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.    Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht     8.1.   Opdrachtnemer   heeft   het   recht   de   nakoming   van   zijn   verplichtingen   op   te   schorten,   als   hij   door   omstandigheden   die   bij   het   sluiten   van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.   8.2.   Onder   omstandigheden   die   niet   door   opdrachtnemer   te   verwachten   waren   en   die   buiten   zijn   invloedssfeer   liggen,   worden   onder   andere verstaan   de   omstandigheid   dat   leveranciers   en/of   onderaannemers   van   opdrachtnemer   niet   of   niet   tijdig   voldoen   aan   hun   verplichtingen,   het weer,   aardbevingen,   brand,   verlies   of   diefstal   van   gereedschappen,   het   verloren   gaan   van   te   verwerken   materialen,   wegblokkades,   stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.   8.3.   Opdrachtnemer   is   niet   meer   bevoegd   tot   opschorting   als   de   tijdelijke   onmogelijkheid   tot   nakoming   meer   dan   zes   maanden   heeft geduurd.   De   overeenkomst   kan   pas   na   afloop   van   deze   termijn   en   wel   uitsluitend   voor   dat   deel   van   de   verplichtingen   dat   nog   niet   is nagekomen   worden   ontbonden.   Partijen   hebben   in   dat   geval   geen   recht   op   vergoeding   van   de   als   gevolg   van   de   ontbinding   geleden   of   te lijden schade.   Artikel 9: Omvang van het werk     9.1.   Opdrachtgever   moet   ervoor   zorgen   dat   alle   vergunningen,   ontheffingen   en   andere   beschikkingen   die   noodzakelijk   zijn   om   het   werk   uit te voeren tijdig zijn verkregen.   9.2   In   de   prijs   van   het   werk   zijn   niet   begrepen:      a.   de   kosten   voor   grond-,   hei-,   hak-,   breek-,   funderings-,   metsel-,   timmer-,   stukadoors-, schilder-,    behangers-,    herstel-    of    ander    bouwkundig    werk;        b.    de    kosten    voor    aansluiting    van    gas,    water,    elektriciteit    of    andere infrastructurele   voorzieningen;      c.   de   kosten   ter   voorkoming   of   beperking   van   schade   aan   op   of   bij   het   werk   aanwezige   zaken;      d.   de   kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;  e. reis- en verblijfkosten.   Artikel 10: Wijzigingen in het werk   10.1.   Wijzigingen   in   het   werk   resulteren   in   ieder   geval   in   meer-   of   minderwerk   als:      a.   er   sprake   is   van   een   wijziging   in   het   ontwerp,   de specificaties   of   het   bestek;      b.   de   door   opdrachtgever   verstrekte   informatie   niet   overeenstemt   met   de         werkelijkheid;      c.   van   geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.    10.2.   Meerwerk   wordt   berekend   op   basis   van   de   waarde   van   de   prijsbepalende   factoren   die   geldt   op   het   moment   dat   het   meerwerk   wordt verricht.   Minderwerk   wordt   verrekend   op   basis   van   de   waarde   van   de   prijsbepalende   factoren   die   gold   op   het   moment   van   het   sluiten   van   de overeenkomst.   10.3.   Als   het   saldo   van   het   minderwerk   dat   van   het   meerwerk   overtreft,   mag   opdrachtnemer   bij   de   eindafrekening   10%   van   het   verschil   van de   saldi   bij   opdrachtgever   in   rekening   brengen.   Deze   bepaling   geldt   niet   voor   minderwerk   dat   het   gevolg   is   van   een   verzoek   van opdrachtnemer.    Artikel 11: Uitvoering van het werk     11.1.   Opdrachtgever   zorgt   ervoor   dat   opdrachtnemer   zijn   werkzaamheden   ongestoord   en   op   het   overeengekomen   tijdstip   kan   verrichten   en dat   hij   bij   de   uitvoering   van   zijn   werkzaamheden   de   beschikking   krijgt   over   de   benodigde   voorzieningen,   zoals:   -   gas,   water   en   elektriciteit; - verwarming; - afsluitbare droge opslagruimte; - op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.   11.2.   Opdrachtgever   is   aansprakelijk   voor   alle   schade,   onder   andere   als   gevolg   van   verlies,   diefstal,   verbranding   of   beschadiging,   aan   zaken van   opdrachtnemer,   van   opdrachtgever   en/of   van   derden,   zoals   gereedschappen   en   voor   het   werk   bestemde   materialen,   die   zich   bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.   11.3.   Wanneer   opdrachtgever   zijn   verplichtingen   zoals   omschreven   in   de   vorige   leden   niet   nakomt   en   daardoor   vertraging   in   de   uitvoering van   de   werkzaamheden   ontstaat,   zullen   de   werkzaamheden   worden   uitgevoerd   zodra   opdrachtgever   alsnog   aan   al   zijn   verplichtingen   voldoet en   de   planning   van   opdrachtnemer   dit   toelaat.   Opdrachtgever   is   aansprakelijk   voor   alle   voor   opdrachtnemer   uit   de   vertraging   voortvloeiende schade.    Artikel 12: Oplevering van het werk     12.1.   Het   werk   wordt   als   opgeleverd   beschouwd   wanneer:      a.   opdrachtgever   het   werk   heeft   goedgekeurd;      b.   het   werk   door   opdrachtgever in   gebruik   is   genomen.   Neemt   opdrachtgever   een   deel   van   het   werk   in   gebruik   dan   wordt   dat   gedeelte   als   opgeleverd   beschouwd;      c. opdrachtnemer   schriftelijk   aan   opdrachtgever   heeft   meegedeeld   dat   het   werk   is   voltooid   en   opdrachtgever   niet   binnen   14   dagen   na   de mededeling   schriftelijk   kenbaar   heeft   gemaakt   of   het   werk   al   dan   niet   is   goedgekeurd;      d.   opdrachtgever   het   werk   niet   goedkeurt   op   grond van   kleine   gebreken   of   ontbrekende   onderdelen   die   binnen   30   dagen   kunnen   worden   hersteld   of   nageleverd   en   die   ingebruikname   van   het werk niet in de weg staan.   12.2.   Keurt   opdrachtgever   het   werk   niet   goed   dan   is   hij   verplicht   dit   onder   opgave   van   redenen   schriftelijk   kenbaar   te   maken   aan opdrachtnemer.    12.3.   Keurt   opdrachtgever   het   werk   niet   goed   dan   zal   hij   opdrachtnemer   in   de   gelegenheid   stellen   het   werk   opnieuw   op   te   leveren.   De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.   12.4.    Opdrachtgever    vrijwaart    opdrachtnemer    voor    aanspraken    van    derden    voor    schade    aan    niet    opgeleverde    delen    van    het    werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.   Artikel 13: Aansprakelijkheid     13.1.   Opdrachtnemer   is   aansprakelijk   voor   schade   die   opdrachtgever   lijdt   en   die   het   rechtstreeks   en   uitsluitend   gevolg   is   van   een   aan opdrachtnemer   toe   te   rekenen   tekortkoming.   Voor   vergoeding   komt   echter   alleen   in   aanmerking   die   schade   waartegen   opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.   13.2.   Als   het   voor   opdrachtnemer   ten   tijde   van   het   aangaan   van   de   overeenkomst   niet   of   niet   tegen   redelijke   condities   mogelijk   is   een verzekering   als   bedoeld   in   lid   1   af   te   sluiten   of   daarna   tegen   redelijke   condities   te   verlengen,   is   de   vergoeding   van   de   schade   beperkt   tot   het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.   13.3.    Niet    voor    vergoeding    in    aanmerking    komt:        a.    bedrijfsschade    waaronder    bijvoorbeeld    stagnatieschade    en    gederfde    winst. Opdrachtgever   dient   zich   desgewenst   tegen   deze   schade   te   verzekeren;      b.   opzichtschade.   Onder   opzichtschade   wordt   onder   andere verstaan   schade   die   door   of   tijdens   de   uitvoering   van   het   werk   wordt   toegebracht   aan   zaken   waaraan   wordt   gewerkt   of   aan   zaken   die   zich bevinden   in   de   nabijheid   van   de   plaats   waar   wordt   gewerkt.   Opdrachtgever   dient   zich   desgewenst   tegen   deze   schade   te   verzekeren;      c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.     13.4.   Opdrachtnemer   is   niet   aansprakelijk   voor   schade   aan   door   of   namens   opdrachtgever   aangeleverd   materiaal   ten   gevolge   van   een   niet deugdelijk    uitgevoerde    bewerking.    Op    verzoek    van    opdrachtgever    zal    opdrachtnemer    de    bewerking    opnieuw    uitvoeren,    met    door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.   13.5   Opdrachtgever   vrijwaart   opdrachtnemer   voor   alle   aanspraken   van   derden   wegens   productenaansprakelijkheid   als   gevolg   van   een gebrek   in   een   product   dat   door   opdrachtgever   aan   een   derde   is   geleverd   en   dat   (mede)   bestond   uit   door   opdrachtnemer   geleverde producten en/of materialen.    Artikel 14: Garantie     14.1.   Opdrachtnemer   staat   voor   een   periode   van   zes   maanden   na   (op)levering   in   voor   de   goede   uitvoering   van   de   overeengekomen prestatie.   14.2.   Bestaat   de   overeengekomen   prestatie   uit   aanneming   van   werk   dan   staat   opdrachtnemer   voor   de   in   lid   1   genoemde   periode   in   voor   de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.   Als   blijkt   dat   de   geleverde   constructie   en/of   het   gebruikte   materiaal   niet   deugdelijk   zijn,   zal   opdrachtnemer   deze   herstellen   of   vervangen.   De delen   die   bij   opdrachtnemer   hersteld   of   door   opdrachtnemer   vervangen   worden,   moeten   franco   aan   opdrachtnemer   worden   toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.   14.3.    Bestaat    de    overeengekomen    prestatie    (mede)    uit    het    bewerken    van    door    opdrachtgever    aangeleverd    materiaal    dan    staat opdrachtnemer   voor   de   in   lid   1   genoemde   periode   in   voor   de   deugdelijkheid   van   de   uitgevoerde   bewerking.      Als   blijkt   dat   een   bewerking   niet deugdelijk   is   uitgevoerd,   zal   opdrachtnemer   de   keuze   maken   of   hij:      -   de   bewerking   opnieuw   uitvoert.   In   dat   geval   moet   opdrachtgever   voor eigen   rekening   nieuw   materiaal   aanleveren;      -   het   gebrek   herstelt.   In   dat   geval   moet   opdrachtgever   het   materiaal   franco   aan   opdrachtnemer terugzenden;  - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.   14.4.   Bestaat   de   overeengekomen   prestatie   uit   levering   van   een   zaak   dan   staat   opdrachtnemer   gedurende   de   in   lid   1   genoemde   periode   in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.   Als   blijkt   dat   de   levering   niet   deugdelijk   is   geweest,   dan   moet   de   zaak   franco   aan   opdrachtnemer   worden   teruggezonden.   Daarna   zal opdrachtnemer   de   keuze   maken   of   hij:      -   de   zaak   herstelt;      -   de   zaak   vervangt;      -   opdrachtgever   crediteert   voor   een   evenredig   deel   van   de factuur.   14.5.   Bestaat   de   overeengekomen   prestatie   (mede)   uit   de   installatie   en/of   montage   van   een   geleverde   zaak   dan   staat   opdrachtnemer   voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.   Als   blijkt   dat   de   installatie   en/of   montage   niet   deugdelijk   is   uitgevoerd,   zal   opdrachtnemer   dit   herstellen.   De   eventueel   gemaakte   reis-   en verblijfkosten    komen    voor    rekening    van    opdrachtgever.    14.6.    Voor    die    onderdelen    waarvoor    opdrachtgever    en    opdrachtnemer    dit uitdrukkelijk   schriftelijk   zijn   overeengekomen   geldt   fabrieksgarantie.   Als   opdrachtgever   gelegenheid   heeft   gehad   kennis   te   nemen   van   de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.   14.7.   Opdrachtgever   moet   opdrachtnemer   in   alle   gevallen   de   gelegenheid   bieden   een   eventueel   gebrek   te   herstellen   en/of   de   bewerking opnieuw uit te voeren.   14.8.   Opdrachtgever   kan   alleen   een   beroep   doen   op   garantie   nadat   hij   aan   al   zijn   verplichtingen   ten   opzichte   van   opdrachtnemer   heeft voldaan.   14.9.   a.   Geen   garantie   wordt   gegeven   zodra   gebreken   het   gevolg   zijn   van:      -   normale   slijtage;         -   onoordeelkundig   gebruik;         -   niet   of onjuist   uitgevoerd   onderhoud;         -   installatie,   montage,   wijziging   of   reparatie   door   opdrachtgever   of   door   derden.      b.   Geen   garantie   wordt gegeven   op   geleverde   zaken   die   niet   nieuw   waren   op   het   moment   van   levering   of   op   zaken   die   door   opdrachtgever   zijn   voorgeschreven   of door of namens hem zijn aangeleverd;  c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.    Artikel 15: Reclamaties       Opdrachtgever   kan   op   een   gebrek   in   de   prestatie   geen   beroep   meer   doen,   als   hij   niet   binnen   veertien   dagen   nadat   hij   het   gebrek   heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.    Artikel 16: Niet afgenomen zaken   Wanneer   zaken   na   het   verstrijken   van   de   levertijd   niet   zijn   afgenomen,   blijven   deze   ter   beschikking   staan   van   opdrachtgever.   Niet afgenomen   zaken   worden   voor   rekening   en   risico   van   opdrachtgever   opgeslagen.   Opdrachtnemer   mag   altijd   gebruik   maken   van   de bevoegdheid   van   artikel   6:90   BW.   Artikel   17:   Betaling   17.1.   Betaling   wordt   gedaan   op   de   plaats   van   vestiging   van   opdrachtnemer   of   op   een door opdrachtnemer aangewezen rekening.   17.2.   Tenzij   anders   overeengekomen   vindt   betaling   als   volgt   plaats:   a.   bij   balieverkoop   contant;      b.   bij   termijnbetaling:         -   40%   van   de totale   prijs   bij   opdracht;         -   50%   van   de   totale   prijs   na   aanvoer   van   het   materiaal   of   als   de   levering   van   materiaal   niet   in   de   opdracht   is begrepen   na   aanvang   van   de   werkzaamheden;         -   10%   van   de   totale   prijs   bij   oplevering;      c.   in   alle   overige   gevallen   binnen   dertig   dagen   na factuurdatum.   17.3.   Ongeacht   de   overeengekomen   betalingscondities   is   opdrachtgever   verplicht   op   verzoek   van   opdrachtnemer   een   naar   diens   oordeel voldoende   zekerheid   voor   betaling   te   verstrekken.   Als   opdrachtgever   hier   niet   binnen   de   gestelde   termijn   aan   voldoet,   raakt   hij   direct   in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.   17.4.   Het   recht   van   opdrachtgever   om   zijn   vorderingen   op   opdrachtnemer   te   verrekenen   is   uitgesloten,   tenzij   er   sprake   is   van   faillissement van   opdrachtnemer   of   de   gerechtelijke   schuldsanering   op   opdrachtnemer   van   toepassing   is.         17.5.   De   volledige   vordering   tot   betaling   is onmiddellijk   opeisbaar   als:   a.   een   betalingstermijn   is   overschreden;      b.   opdrachtgever   failliet   is   gegaan   of   surseance   van   betaling   aanvraagt;     c.   beslag   op   zaken   of   vorderingen   van   opdrachtgever   wordt   gelegd;      d.   opdrachtgever   (vennootschap)   wordt   ontbonden   of   geliquideerd;      e. opdrachtgever   (natuurlijk   persoon)   het   verzoek   doet   te   worden   toegelaten   tot   de   gerechtelijke   schuldsanering,   onder   curatele   wordt   gesteld of overlijdt.     17.6.    Wanneer    betaling    niet    heeft    plaatsgevonden    binnen    de    overeengekomen    betalingstermijn,    is    opdrachtgever    direct    rente    aan opdrachtnemer    verschuldigd.    De    rente    bedraagt    12%    per    jaar,    maar    is    gelijk    aan    de    wettelijke    rente    als    deze    hoger    is.    Bij    de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.   17.7.   Wanneer   betaling   niet   heeft   plaatsgevonden   binnen   de   overeengekomen   betalingstermijn   is   opdrachtgever   aan   opdrachtnemer   alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.   De   kosten   worden   berekend   op   basis   van   de   volgende   tabel:   over   de   eerste   €   3.000,=   15%   over   het   meerdere   tot   €   6.000,=      10%   over   het meerdere tot € 15.000,=   8% over het meerdere tot € 60.000,=   5% over het meerdere vanaf € 60.000,=   3%   Als   de   werkelijk   gemaakte   buitengerechtelijke   kosten   hoger   zijn   dan   uit   bovenstaande   berekening   volgt,   zijn   de   werkelijk   gemaakte   kosten verschuldigd.   17.8.   Als   opdrachtnemer   in   een   gerechtelijke   procedure   in   het   gelijk   wordt   gesteld,   komen   alle   kosten   die   hij   in   verband   met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.   Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht     18.1.   Na   levering   blijft   opdrachtnemer   eigenaar   van   geleverde   zaken   zolang   opdrachtgever:   a.   tekortschiet   of   tekort   zal   schieten   in   de nakoming   van   zijn   verplichtingen   uit   deze   overeenkomst   of   andere   gelijksoortige   overeenkomsten;      b.   voor   verrichte   of   nog   te   verrichten werkzaamheden   uit   zodanige   overeenkomsten   niet   betaalt   of   zal   betalen;      c.   vorderingen   die   voortvloeien   uit   het   niet   nakomen   van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.   18.2.   Zolang   er   op   geleverde   zaken   een   eigendomsvoorbehoud   rust,   mag   opdrachtgever   deze   buiten   zijn   normale   bedrijfsuitoefening   niet bezwaren.   18.3.   Nadat   opdrachtnemer   zijn   eigendomsvoorbehoud   heeft   ingeroepen,   mag   hij   de   geleverde   zaken   terug   halen.   Opdrachtgever   staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.   18.4.   Als   opdrachtnemer   geen   beroep   kan   doen   op   zijn   eigendomsvoorbehoud   omdat   de   geleverde   zaken   zijn   vermengd,   vervormd   of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.   Artikel 19: Beëindiging   Als   opdrachtgever   de   overeenkomst   wil   ontbinden   zonder   dat   er   sprake   is   van   een   tekortkoming   van   opdrachtnemer   en   opdrachtnemer hiermee   instemt,   wordt   de   overeenkomst   met   wederzijds   goedvinden   beëindigd.   Opdrachtnemer   heeft   in   dat   geval   recht   op   vergoeding   van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.   Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter     20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.   20.2.   Het   Weens   koopverdrag   (C.I.S.G.)   is   niet   van   toepassing,   evenmin   als   enige   andere   internationale   regeling   waarvan   uitsluiting   is toegestaan.   20.3.   Alleen   de   Nederlandse   burgerlijke   rechter   die   bevoegd   is   in   de   vestigingsplaats   van   opdrachtnemer   neemt   kennis   van   geschillen,   tenzij dit   in   strijd   is   met   het   dwingend   recht.   Opdrachtnemer   mag   van   deze   bevoegdheidsregel   afwijken   en   de   wettelijke   bevoegdheidsregels hanteren.   20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Algemene voorwaarden